Inimeste arendamine. Tuleb lõpetada.

Mõnda aega tagasi avaldas McKinsey Quarterly ootamatu fakti: ainult veerand küsitletud tippjuhtidest arvas, et koolitusprogrammid on mõõdetavalt parandanud nende ettevõtete toimimist. Teisisõnu, tervelt 75 % tippjuhte väljendasid arvamust, et koolitusprogrammid ei aita nende äri edukusele kuidagi kaasa.

kui koolitusosakonda poleks Paneme siia kõrvale suurfirmade juhtimispraktikaid uuriva Corporate Executive Board’i andmed, mille järgi rohkem kui 50 % juhtidest arvab, et koolitusüksuse kaotamine ei avaldaks töötajate tulemuslikkusele mitte mingit mõju. See tähendab, et vähemalt pooled juhid ei näe koolituste taga reaalset kasu.

Kas kõik see on “välismaa fenomen”? Ei sugugi. Sarnasele järeldusele jõudis ka TÜ, TTÜ ja EBS-i koostöös valminud Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2011. Kui võrreldi kõige nõutumaid koolitusteemasid (milleks olid inimeste juhtimise ja strateegiaga seonduv) ja ettevõtete vastavaid praktikaid, siis sai selgeks, et koolitustel õpitud tarkused leiavad ootamatult harva väljundi reaalsesse praktikasse. Teiste sõnadega: sisuliselt raiskavad ettevõtted juhtimiskoolitustel oma raha.

Proovime võrdluseks ette kujutada, kui sama seis valitseks mõnes muus ettevõtte tegevusvaldkonnas. Kui valmis oleks ettevõtted panustama näiteks tootearendusse, kui 75% juhtidest arvaks, et see ei aita nende äri edukusele kuidagi kaasa? Või kui kindel oleks turundusüksuse säilimine, kui märkimisväärne osa juhtidest ei näeks sellel tegevusel ettevõtte tulemuslikkuse seisukohalt vähimatki kasu?

Mida arvavad töötajad?

Kuidas näevad koolituste kasutegurit aga töötajad? Teada ju on, et arenguvõimaluste olemasolu töökohas hinnatakse töötajate poolt kõrgelt. Samas ei hinda ka töötajad formaalse koolituse kasutegurit väga kõrgeks. Ühe Suurbritannias läbi viidud uuringu järgi, kus paluti hinnata, kui oluliseks peetakse töö juures pakutavaid erinevaid õppimisvõimalusi, märkisid pooled vastanuist, et ettevõtte ametlikud koolitusprogrammid on “mõnevõrra tähtsad” ning 20% liigitas selle kategooriasse “see pole üldse oluline”. Niisiis arvas tervelt 70% vastanuist, et formaalsete koolitustega pole kõik korras. Möödapääsmatuks pidas seda kõigest 14% vastanuist.

How people learn best in the workplace

Kes olid need 14%, kes pidasid formaalseid koolitusi möödapääsmatuks? Tihti arvati nii ettevõtete juhatustes, aga kõige rohkem tuli selliseid hinnangud koolitusfirmade, koolitajate ja koolitusüksuse poolt. Ning kes arvasid, et formaalne koolitus on ebaoluline – kas olid need inimesed väikefirmadest, kus puudus koolitusüksus? Ei sugugi, tegelikult vastasid nii põhiliselt hoopis inimesed, kes töötasid rohkem kui 100 töötajaga organisatsioonides. Ja üllatus-üllatus: nii arvasid ka mõned koolitajad!

Parimaks viisiks õppida peeti meeskonnasisest koostööd, mida pidas tähtsaks või lausa möödapääsmatuks 90% vastanuist. Õppimisvõimalusena väärtustatakse kõrgelt ka kohtumisi ja suhtlemist teiste inimestega, isiklikke ja erialaseid koostöövõrgustikke ning ettevõtte väliseid blogisid ning uudisvooge. Formaalsetest koolitustest tunduvalt kasulikuma õppimisvõimalusena nähakse isegi internetis tehtavaid otsinguid.

Kuigi viidatud uuring polnud ehk kõige esinduslikuma valimiga, haakub see üldjoontes hinnangutega, mille kohaselt formaalsete struktureeritud koolitusprogrammide kaudu omandatakse heal juhul 10-20% uutest teadmistest ja oskustest. Eksperimentaaluuringute põhjal loodud 70-20-10 mudel jagab töökohal õppimise järgmiselt:

 • umbes 70% läbi igapäevaste tööprobleemide lahendamise
 • umbes 20% läbi tagasiside ja kolleegide
 • umbes 10% läbi kursuste

Arenguvõimaluste olemasolu kõrval tuleb arvesse võtta ka seda, et mitte alati ei leia uute teadmiste ja oskuste omandamine korralikku rakendust. Nii on ühe uuringu järgi on tervelt 81% töötajatest seisukohal, et nende oskusi ja talenti ei rakendata piisavalt. Ligikaudu samadele järeldustele jõutakse ka tööjõu vahendamisele spetsialiseerunud konsultatsioonifirma Kelly uuringus (.pdf). Sealt ka allolev joonis.

Realising potential

Töötajate arvates jätab soovida ka juhtide tegevus tulevikuks valmistumisel. Sellesama Kelly poolt Austraalias läbi viidud uuringu järgi hindas vaid 42% vastanutest, et nende juhid on teinud head tööd, valmistades neid ette tuleviku vajadusteks.

Miks koolitused senisel kujul ei tööta?

Nagu näeme, on olukord murelik mõlemalt poolt vaadates. Käiakse ja koolitatakse, kuid õpitu ei leia piisavalt väljundit ning tulemus ei rahulda ei ettevõtet ega töötajaid. Sellest tulenevalt on küllaga alust kahtlusteks, et kogu lähenemises töötajate koolitamisele on midagi põhimõtteliselt valesti. Toon välja 10 põhjust, miks senine koolitussüsteem nõnda halvasti toimib.

1. Inimesed ei vaja “parandamist”

Kõigepealt sellest, kust asjad alguse saavad. Rääkides koolitamisest ja organisatsioonide koolituskavade koostamisest, siis need lähtuvad vaikimisi eeldusest, et töötajad vajavad pidevat “parandamist” ja eksisteerivad inimesed, kes teavad, kuidas seda teha. Nagu Raimo Ülavere kirjutas, lähtub selline arvamus soovunelmast, et inimese arengut on võimalik viia sama lineaarseks nagu masinate arengut. Lased aga liini ühest otsast sisse, lisad detaile ja võtad teisest otsast juba kõrgemal tasemel toote välja. Selline lähenemine ellimineerib inimeste eripärad ning tulemuseks ongi standardiseeritud “keskmine”. Võtame kokku: inimesed vajavad küll arengut, kuid ei vaja parandamist masstootmise vormis.

2. Koolitused ei anna tulevikukindlust

Koolitusprogrammide koostamise teine ekslik eeldus on, et see suurendab ettevõtte tulevast võimekust. Mõte kõlab ju üllalt – meie eesmärk on tulevikuks võimalikult hästi “valmis olla”. Arvestades aga, et meie võime tulevikku ette ennustada on tänu küllalt suurele määramatusastmele võrdlemisi tagasihoidlik, siis on küsitav ka tellitavate koolitusprogrammide võime tulevasi probleeme lahendada. Tegelikus elus ongi need pigem re- kui proaktiivse iseloomuga. Tihti keskendutakse hetke moeteemadele, sooviga kujutletavast teadmisterongist mitte maha jääda.

3. Keskne koolitamine tapab isikliku vastutuse

Koolituste keskse planeerimise varju on märkamatult peitunud mitu olulist probleemi. Esiteks saadab organisatsioon koolituste keskse planeerimise kaudu inimestele tahtmatult signaali, et inimeste arendamine on suurel määral organisatsiooni, mitte inimese enda ülesanne. Paratamatult kahandatakse nii inimeste isiklikku vastutust iseenda arendamise eest. Teiseks tekib niimoodi  olukord, kus igal üksikul inimesel on piiratud võimalus kaasa rääkida iseenda arengus (“kahjuks ei haaku see koolitus meie koolitusplaaniga!” või “meil on hetkel teised prioriteedid!”). Kokkuvõttes vähendab keskne koolitamine inimeste sisemist motivatsiooni, sest ei arene mitte see inimene, keda koolitatakse, vaid see, kelle arengut tõukav sisemine vedru on parajas pinges.

Lisaks kipuvad kõige uudishimulikumad liikuma kaardistamata radadele, et jõuda oma isiklikus arengus järgmisele tasandile. Väljumine peavoolu tuntud praktikate piiridest toimib enamikes organisatsioonides aga kui punane signaallamp. Kõrvalekaldujaid peavad korrale kutsuma organisatsiooni poliitikad ja protsessid.

Oma ohumoment on ka selles, et kui keskendudes inimeste nõrkustele, siis võidakse teha karuteene inimeste motivatsioonile ja pühendumisele. Näiteks Gallupi poolt läbiviidud küsitlus viitab, et inimeste nõrkusi fookusesse võttes kasvab hüppeliselt tõenäosus, et inimeste motivatsioon väheneb. Tervelt 22% neid küsitletuid, kelle nõrkusi püüti parandada, väitsid Gallupi uuringus, et see viis neid tõsise motivatsioonikriisini (ingl. k. actively disengaged). Võrdluseks: kui nõrkuste asemel keskenduti tugevuste edasiarendamisele, oli demotiveerituid vaid 1%.

4. Illusioon, et teadmised = tegutsemine

Väga tihti võetakse koolituste planeerimisel lähtekohaks “me soovime, et inimesed teaksid seda ja seda”. Vaikimisi eeldatakse, et teadmiste olemasolu toob kaasa ka vastava tegutsemise. Paraku on tee teadmiste kogumisest nende kasutamiseni tunduvalt pikem. Inimeste mõttemaailm võib mingis osas muutudagi, kuid kokkuvõttes on kõikvõimalikest koolitustest hoopis tähtsam see, kas organisatsiooni sisemised dünaamikad omandatud teadmiste rakendamist toetavad või mitte. Tsentraliseeritud juhtimisotsustega organisatsioonis (ehk Eesti juhtimisvaldkonna uuringu põhjal enamik Eesti organisatsioone) võib erinevatesse koolitustesse matta sisuliselt piiramatu rahahulga, omandatud teadmiste rakenduvõimalused läbi inimeste muutunud käitumise jäävad ikkagi ahtaks.

5. Tegelemine tagajärgede, mitte põhjustega

Pole saladus, et üheks (ja mõne organsatsiooni puhul isegi peamiseks) koolituste tellimise põhjuseks on juhtimisvigade tõttu kuhjunud probleemid. Kui juhil napib ideid sellise olukorra lahendamiseks, siis on koolitaja või konsultandi poole pöördumine iseenesest täiesti loogiline samm. Lisaks signaliseerib see kõigile, et probleemi on teadvustatud, sellega tegeletakse.

Paraku toimivad sellised koolitused parimal juhul illusoorse valuvaigistina, sest seal käsitletakse küll probleeme, kuid ei uurita probleemide tekkepõhjusi. Sellel on muidugi oma põhjus – see oleks juhtidele liiga ebamugav! Nii käiaksegi läbi lahendusi, mis võivad tunduda küll atraktiivsed ja süstida kõikidesse uut lootusesädet, kuid kui organisatsioonis pärast seda üldse midagi muutub, siis on see pigem probleemide tõstmine ühest kohast teise või pühendumine mõnele asendustegevusele (näiteks võetakse ette struktuurimuudatus).

Kõikvõimalike juhtimisnõuannete kärbsepaberi sarnase ligitõmbavuse üks põhjuseid ongi see, et nad lubavad kätte juhatada metoodika, kuidas saab “nurki otseks lõigates” kiiremini soovitud kohta kohale jõuda. Pea alati tähendab see seda, et kompleksiseloomuga probleeme kõigepealt lihtsustatakse, et seejärel pakkuda nende lahendamiseks lihtsaid, kuid samas piisavalt usutavaid samme. Seetõttu on enamik koolitusi oma olemuselt ei midagi muud kui organisatsiooniline voodoo. Kuid ei saa eitada, rahuldust pakkuv voodoo.

6. Organisatsioonikultuur hoiab võõrad ideed eemal

Igas organisatsioonis on välja kujunenud teatav juhtimiskultuur. Selle vundamendiks on komplekt veendumusi, mis moodi juhtimine ja töötegemine peab käima. Kuigi me ei pruugi selle olemasolu igapäevaselt tähelegi panna, kujundab see märkamatult kõikide inimeste ning terve organisatsiooni käitumist.

Kui läbi koolituste jõuavad inimeste pähe uued ideed ja uued mõtted, kuidas võiks asju teistmoodi teha (mis koolituste mõte laias laastus ju ongi!), siis nende rakendamine sõltub suurel määral sellest, kuidas üks või teine uus värske idee sobitub olemsoleva juhtimiskultuuri konteksti. See on täiesti võrreldav immuunsussüsteemi toimisega. Paljud ideed võivad küll leida üldise heakskiidu, kuid see ei tähenda veel, et need ka rakendamist leiaks. Organisatsiooni “immuunsusüsteem” hoiab talle “vaenulikud” ideed eemal. Tegelema hakatakse eelkõige nende ideedega, mis sobivad tippjuhi arvamuse ja väljakujunenud juhtimiskultuuriga.

Piisab, kui äsja loovuskoolituse läbinud ja uut indu täis töötajad tegutsema asudes näevad, et kõiki oma ideid tuleb endiselt eelnevalt kooskõlastada mitme tasandi juhtidega, kui hetkeks valla päästetud loovus pannakse kiiresti tagasi kõige ülemisele riiulile paremaid aegu ootama.

7. Koolitatavatel puuduvad volitused

Kes on enamike koolituste sihtgrupp? Ei, need ei ole tippjuhid. On küll tõsi, et tippjuhte kiputakse küll eelisarendama, kuid enamik koolitusi viiakse läbi siiski “laiadele massidele”. Pole midagi ebatavalist olukorras, kus kogu juhtimiskoolituse kuulajaskond koosnebki spetsialistidest või esmatasandi juhtidest. Tippjuhil pole tihti aega sellistel koolitustel osaleda ja vahest peab tippjuht seda endale ebavajalikuks, sest “ta tegeleb nende asjadega niigi”. Madalamatel juhtimistasanditel on aga kuuldu ellurakendamiseks vähe võimalusi.

Tippjuhi koolitusel mitteosalemine võib muidugi tähendada, et probleemidest saab rääkida palju vabamalt, kui seda saaks teha tippjuhi juuresolekul. Samas tähendab see vähemalt juhtimiskoolituste puhul, et kogutud mõtted ja ideed jäävadki rakendamata, sest tippjuhi osaluseta sündinud ideede rakendamise tõenäosus on üsna tühine. Niisiis nulliring mõlemal juhul.

8. Koolitus kui asendustegevus

Kas keegi usub, et liikumise “Teeme ära!” meeskond läks kõigepealt motivatsiooni- ja meeskonnatöö koolitusele? See küsimus kõlab vist üsna naeruväärselt. Me kõik teame, et kui tegutseme suure ja kaasatõmbava idee teostamise nimel, siis viimane asi, mida lahendama tuleb hakata, on motivatsiooni ja koostööprobleemid. Need probleemid muutuvad probleemiks alles hetkel, kui me oleme sattunud mitteloomulikku ja pealesunnitud keskkonda. Võib muidugi öelda, et sellised algatused pole päris võrreldavad klassikalise organisatsiooniga, kuid just see paljastabki ühe meie tavapärase organisatsioonimudeli suurtest puudujääkidest: nad üldjuhul ei soosi kirglikku tegutsemist kaasatõmbavate ideede nimel.

9. Koolitades me kinnistame senist olukorda

Paljudes organisatsioonides valdav tsentraalne juhtimine ja otsustamine ammutab oma elujõu illusioonist, et niimoodi on asjad “paremini kontrolli all”. Lähtuvalt nõudlusest on ka enamik koolitusi üles ehitatud nii, et need sobiks taoliste organisatsioonide toimimispraktikatele. Nii me otsimegi koolitustel järjekindlalt nippe, kuidas inimesi paremini motiveerida, kuidas arendada inimeste ja meeskondade omavahelist koostööd, kuidas olla loovamad ja uuenduslikumad – kuid jäädes endiselt senise hierarhiliselt ülesehitatud juhtimissüsteemi raamesse.

Siit tulenevalt polegi väga imestada, et kõik need suurepäraste nimedega koolitused kipuvad kasuteguri poolest (kui kõrvale jätta õhtune koolitusjärgne osa) olema kokkuvõttes kollektiivne ajaraisk. Reaalsed muutused ei saa sündida enne, kui ei asuta ümber vaatama ajale jalgu jäänud juhtimissüsteeme. On täiesti selge, et see saab olema ebamugav, kuid alternatiive sellele on raske leida.  Organisatsioonides, mis võimaldavad inimestel käituda vabalt ja kirglikult, inimesed motivatsiooni- ja koostööprobleemide all ei kannata. Tsentraliseeritud ülesehitusega organisatsioonides võib inimestele nõuandeid jagada lõputult, aga ka nende parim osa ei hakka kunagi lõpuni tööle.

10. Õppimine ei toimu ainult klassiruumis

Kui jutt läheb inimeste arendamise peale, siis pea reeglina tähendab see rääkimist koolitus- ja arenguprogrammidest. Kuid koolitusprogrammid on siiski ainult väike osa inimeste arengust. Ei tohiks ju saladuseks olla, et inimesed õpivad kõige paremini läbi tegutsemise (learning by doing) või rakendades äsjaomandatud oskusi reaalsete probleemide lahendamisel. Kui vaadata aga koolitusprogramme, näeme põhiliselt loenguid, situatsiooni analüüse, rühmatöid ja rollimänge. Uut infot niimoodi kahtlemata saab, aga kui palju leiab sealt vastuseid nendele reaalsetele küsimustele, mis sind töö juures parasjagu vaevavad?

Kõige suurem ja seejuures kõige olulisem osa igas organisatsioonis toimuvast koolitustegevusest ei toimu mitte kunagi formaalsetel koolitustel, konverentsidel või õppepäevadel, vaid hoopis mõnes mitteformaalses vormis. Suur osa õppimist toimub kasvõi meie igapäevaste vestluste käigus, olgu siis kolleegide, tuttavate või võõrastega. See juhtub sööklas, kohvikus, koridoris, konverentsifuajees, kus iganes. “Probleem” on siin lihtsalt selles, et enamasti me lihtsalt ei teadvusta, et suhtlemine ongi õppimine.

Eelnevaga ei soovi ma väita seda, nagu oleks mitteformaalne õppimine kuidagi parem. Lihtsalt mitteformaalseid koolitusvorme on sedavõrd palju rohkem ja neid esineb nii palju tihedamini, et neid kõrvale jättes jääb meie vaade inimeste arengust paratamatult ühekülgseks ja puudulikuks. Me kõik oleme ju oskajaks saanud ikka läbi praktika, läbi igapäevase töö juures toimuva pidev arengu.

Pöörame arenguprogrammid ümber?

Nüüd oleks lihtne öelda, et “hakkame formaalsete koolitusprogrammide asemel rohkem toetama mitteformaalseid õppimisviise”. Peab paraku kohe ära ütlema, et pole kuigi tõenäoline, et selline lähenemine töötaks. Suure tõenäosusega lõppeb kogu “mitteformaalne õppimine” varem või hiljem kollektiivse pettumusega, sest tulemusi on kaugelt vähem, kui loodeti. Miks siis nii?

Säilitades soovi inimeste arengut organisatsiooni poolt juhtida, ei muuda arendus-meetodite valik midagi.

Põhjus on iseenesest triviaalselt lihtne: muutes tegutsemisviisi, jättes mõtteviisi muutmata, ei saagi midagi väga kardinaalselt muutuda. Säilitades soovi inimeste arengut organisatsiooni poolt juhtida, jätkame me toimimist klassikalise masina metafoori järgi. Pole mingit tähtsust, et kasutame teistsuguseid arendusmeetodeid – selle asemel, et vabastada arengu katalüsaatoreid (mis on reeglina sisemised), surume me endiselt “arengut” peale. Keskendumine inimeste arendamisele juhib meid järjekindlalt tagasi loo alguses mainitud nõiaringi – rahul pole ei juhid ega töötajad.

Selle asemel, et tirida inimesi läbi lõputute arenguprogrammide, lootuses, et “strateegiliselt” ülesehitatud koolituskavad ongi kogu vastus tulevikus tekkivatele probleemidele, tasuks kogu protsess ümber pöörata ning kollektiivse arendamise asemel asuda julgustama individuaalset arengut ja koosõpet. Selle asemel, et tsentraalselt mõelda, missuguseid oskusi ja teadmisi kellelgi vaja läheb, võiks hoopis mõelda, mida tuleks ja saaks teha, et igaühel meie organisatsioonis oleks võimalikult lihtne ennast arendada, oma teadmisi jagada ja omandatud oskusi loomulikult ka rakendada. Oleks üsna üllatav, kui me ei leiaks, et inimeste arengu takistajaks pole kaugeltki mitte ühe või teise koolituse puudumine, vaid pigem hoopis organisatsiooni jäikus või liigne tsentraliseeritus.

On üsna tõenäoline, et sellise lähenemise puhul hakkavad õhku kerkima teatavat laadi “ebamugavad” küsimused. Asudes otsima vastust küsimusele, mis takistab meid oma täit potentsiaali realiseerimast, võib hakata tekkima kahtlus kasutatavate juhtimispraktikate adekvaatsuses. Veelgi valusam võib olla aga see, kui küsimuse alla hakatakse seadma juhi rolli.

Kõik on õppimine

Me võiksime värskendada oma lähenemist õppimisse ning aktsepteerida, et kõik meie tegevused ongi õppimine. See ei ole midagi, mida inimestele “tehakse” (näiteks koolituse kujul), vaid midagi, mis juhtub loomulikult ja pidevalt, päevast päeva, nii tööl kui kodus, hetkedel ja olukordades, mida me pole üldiselt harjunud koolitusena sedastama. Jättes arvestamata loomulike protsessidega nendes kohtades, kus toimub tegelik õppimine, jätame kasutamata nii mõnegi võimaluse organisatsiooni arengut mõjutada.

Lisaks võiksime loobuda inimeste arendamisest, kuid selle järgi puudub ka vajadus. Inimesed saavad ennast arendada ikkagi eelkõige ise ja nad teevad seda hea meelega. Enamik teadmustöötajaid on oma olemuselt nagunii autonoomsed õppijad, kelle puhul märkimisväärne osa igapäevasest arengust ja oskuste omandamisest toimub  planeerimata ja mitteformaalses vormis.

Muuta pole vaja mitte inimesi, vaid keskkonda

Dan Ariely kirjeldab oma raamatus “Aus tõde ebaaususest”, kui sõltuv on inimeste käitumine ümbritsevast keskkonnast. Seetõttu ei tööta inimeste muutmine, arendamine või ka väljavahetamine kaugeltki nii tõhusalt, kui eeldame. Inimeste käitumise muutmine saab kõige suurema tõuke ikka keskkonna muutmisest. Teisisõnu – selle asemel, et panustada näiteks meeskonnakoolitustele, tasub hoopis uurida, mis koostööd takistab ja mida selle parandamiseks oleks vaja muuta.

Meil tasub panustada sellise keskkkonna loomisse, kus kõigil oleks sisemist arengut tagant tõukav vedru parajas pinges. See eeldab, et enese arendamise kõrval väärtustatakse kõikide inimeste ideid, sõltumata nende formaalsest positsioonist ning ollakse valmis katsetama ka “ebatavaliste” asjadega. See kõik ei hakka oma loomulikus vormis tööle, kuni me ei loobu inimeste jagamisest ülemusteks-alluvateks. Inimesed peavad olema võrdväärsed partnerid, sõltumata tööst või ametinimetusest.

Muutes keskkonda arengut innustavaks, luuakse eeldused ka uut moodi tõmbemehhanismi käivitamiseks. Kuna kõige nutikamad kipuvad liikuma sinna, kus nende arengu üle ei otsusta teised, vaid kus luuakse neile arenemiseks parimad tingimused, siis kaob päevakorralt ka küsimus, kuidas andekaid inimesi ligi tõmmata ja hoida. Nad lihtsalt tulevad.

Loomulikult tõuseb mingil hetkel ka küsimus, mis siis koolituseelarvest saab? Aga kuidas oleks, kui võtaks koolituseelarve asemel kasutusele hoopis nõudmisel kasutatava arenduseelarve? Seda saaks kasutada igaüks, kes näeb vajadust osaleda mõnes arendusprotsessis, omandada uusi teadmisi või otsida kellegagi koos lahendust mingile probleemile.

Loobu püüdest kõike kontrollida ja loo võimalused koostööks!

Kuigi unikaalne ja raskestiväljendatav teadmus mängib meie töös aina tähtsamat rolli, on sellise teadmuse omanikke väga raske kontrollida. Inimesed valivad, kui palju nad seda kasutavad, kunas kasutavad ning kellega koos kasutavad. Tihti on soodsaim pinnas seal, kus inimestel on võimalik kombineerida erinevat sorti infot ja erinevaid teadmisi – n-ö teadmiste kommuunides. Samas on selliseid keskkondi keeruline planeerida ja nende arengut suunata. Enamasti kipuvad nad huvide kattumisel tekkima ise, peamiselt mitteformaalses vormis ja seal, kus selleks on soodsad tingimused.

Selleks, et selliste kommunide teket soodustada, tuleb teadmiste jagamine teha lihtsaks. Üheks tõukejõuks on anda inimestele võimalus tegeleda kõige huvipakkuvaga. Ära ei saa unustada, ka seda, et huvitavaid, ägedate ideedega ja andekaid inimesi on väljaspool organisatsiooni alati rohkem, kui selle sees. Kui suhtuda inimeste arengusse tõsiselt, siis tuleb leida uusi ja täiendavaid viise, kuidas tekiks rohkem võimalusi koostööks nende nutikate inimestega, kes ei tööta konkreetses organisatsioonis. Selline avatud koostöö toob uusi ideid ning kiirendab arengut.

Valmispakendatud infost vajaduspõhise arenguni

Mida aeg edasi, seda vähem tähendab õppimine eelnevalt valmispakendatud informatsiooni omandamist. Sedamööda, kuidas uuenevad lahendamist vajavad probleemid, peab uuenema ka meie valmisolek neid lahendada. Me ei tohiks õppimist ja probleemide lahendamist eraldi vaadelda, sest need on sama mündi kaks eri külge.

Teadmismahukat tööd uuriv Soome konsultant Esko Kilpi on märkinud, et ettevõtetele ei anna konkurentsieelist enam mitte see, kui palju juba teatakse, vaid võimekus õppida ja koos probleeme lahendada just siis, kui vajadus ilmneb. See tähendab, et uus informatsioon ja inimesed tuleb ühendada hetkel, kui see tarvilikuks osutub. Arvestades määramatut ja pidevalt muutuvat keskkonda, on meil sellist just-in-time õppimist keeruline ette näha ja planeerida, sest nii vajadused kui lahendused kasvavad välja igast olukorrast enesest.

Nagu juba viidatud, toimub õppimine on aina rohkem ideede jagamise, ühendumise ja kombineerimine kaudu võrgustikes. Selliseid protsesse on pea võimatu juhtida formaalseid käsuliine pidi kusagilt “ülevalt”. See on ka üheks põhjuseks, miks meil tasub veelgi rohkem mõelda ettevõtete detsentraliseerimise peale. Meil on aeg teha inventuur oma lähenemises koolitustesse ja koolitamisse.

Artikkel ilmus ajakirja Director 2013. aasta aprillinumbris. Siin on tegemist natuke pikema versiooniga.

RSS 2.0 voog selle postituse kommentaaride jaoks. You can leave a response, or trackback from your own site.

 • Raimo Ülavere

  Väga-väga hea artikkel, Veigo!

 • Aitäh heade sõnade eest! Vähemalt üks mõttekaaslane 🙂

 • Ma oleksin väga tänulik ka nende arvamuste eest, mis kirjutatuga ei nõustu või pakuvad täiendavaid ideid, mida olukorra parandamiseks võiks teha.

 • Koolitaja

  kuidas toimub koolitusvajaduse kindlakstegemine? Arenguvestlustel nimetab töötaja KOOLITUSTE nimetused ( mis on turul popid, kus kolleeg käis, mis on rohkem fun, mille kohta ta arvab, et see rahuldatakse, mis on kooskõlas nn arenguülesannetega), siis personaliosakond või -spetsialistid loevad kokku, mitu inimest kuhu koolitusele tahavad, kärbivad soove vastavalt eelarvele. Ja siis kuidagi kooskõlastatakse organisatsiooni ja koolituste suunad ühe mütsi alla. Kas on nii? Kus on nii? Loogiline oleks, et juhid/ omanikud Jt teaksid, mida on töötajal vaja ( ka lisaks koolitusele) paremaks tulemuseks või personaalselt, mida on mingil osakonnal, meeskonnal vaja ja paneks kokku tellimuse. Koolitus ei saa ju olla eraldiseisev meede.

 • Head küsimused ja saan nende esitamise loogikast täiesti aru. Kahjuks on mul väga raske samas võtmes vastata sel lihtsal põhjusel, et me näeme inimese ja organisatsiooni suhet küllalt erinevalt.

  Kui võtta aluseks, et inimene on organisatsiooni jaoks, organisatsioon on üles ehitatud hierarhiliselt ja asju teavad-otsustavad juhid-omanikud, alluvad peavad kõike kooskõlastama jne, siis tõepoolest on kõik esitatud küsimused täiesti omal kohal. Sellise organisatsioonikuvandi juures on ilmselt mõttekas jätkata pigem vanaviisi ja teha nägu, et toimub arendamine ja arenemine. Midagi kahtlemata toimubki. Kuid võib olla kindel, et kõik kirjeldatud probleemid jäävad püsima.

  Mina näen organisatsiooni, kui inimeste võimalikult võrdset suhet, kus range hierarhia asemel toimub iseorganiseerumine, igasugused arenguvestlused puuduvad ja mitte keegi ei otsusta, kes mida ja kunas õpib. See on võimalik, kui koolitus pole ole midagi, mida inimestele tehakse, vaid pidev igapäevane loomulik protsess, mis võib esineda väga erineval kujul. Pigem rõhuga esilekerkivate probleemide jooksvale lahendamisele.

  See võib tunduda kaosena – mõistan. Aga küsiks, miks peab koolituste suundasid “ühe mütsi alla koondama”. Selle asemel tegeleks ma pigem sellega, kuidas tõmmata enda juurde neid, kellel on pidev õppimisvajadus. Suund pole oluline, sest need muutuvad nagunii ja ma ei usu, et organisatsioon suudaks olla targem kui konkreetne indiviid. Kui pidev õppimine (ei võrdu koolitamine) on loomulik standard, siis kaovad kõik esitatud küsimused märkamatult päevakorralt.

 • Koolitaja

  Nõus. Iga tekkiva probleemi, toimuva muutuse loomulikuks osaks on iseorganiseeruv õppimine. Nimetasin arenguvestluste aeglast ja pandumatut süsteemi, mis halvab loomuliku, situatsioonist lähtuva õppimise vajaduse, sest “käiakse koolitusel” , ” tehakse koolitusi”. Probleemõpe pole midagi uut pedagoogikas, coaching ka mitte. koolitusjuht aga küsib: kuidas planeerida koolitusraha ja ring algab otsast peale ‘ arenguvestlus – eelarve- koolitused jne.

 • Väga õige tähelepanek ja pean tunnistama, et kogu selle loo sündimise otseseks ajendiks saigi seesama kirjeldatud nõiaring pluss tähelepanek, et päris paljudel inimestel on igasugustest koolitusplaanidest kõrini saanud.

 • Koolitaja

  Eks pendel peabki liikuma hakkama, arenguvestlustega juba hulk aastaid piinutatud. Koolitusplaan on lihtsalt bürokraatiaks vajalik. Koolitusjuht, selle asemel, et inimestega suhelda, juhti konsulteerida, koostab ja täidab plaane. Koolitajatest rääkimata, nendele öeldakse, kus on nende koht ( mitu tundi, mida, kellele).

 • Tundub, et ma olen olukorda koolitamisega isegi natuke liiga kitsalt vaadanud. Nagu näha, pole rahul ka koolitajad (vähemalt mõni neist). Ja üsna kindlasti on rahulolematud ka koolitusjuhid – tüüpkaebusega, et häid koolitajaid napib. Niisiis on probleemil mitte kaks, vaid vähemalt neli nurka.

  Lahendused? Kardan, et ainult mõtteviisi muutus.

 • Vello Ojamaa

  Mulle tundub, et siin on pendel jälle teise seina põrutanud. Ettekujutus iseorganiseeruvast 200 töötajaga ettevõttest on ilus soovunelm. Kui mingitki tulemit soovitakse lõpus saada, siis peab keegi ikka käised üles käärima ja selle lõbusa solistide kamba ühte nooti mängima panema. Ja siis selgub, et osad kolleegid ei oska noote lugeda, osad arvavad, et esitama peaks mingit muud teost jne.. jne.. Jõuamegi jälle tagasi sinna punkti millest artikkel alustas. Sellegipoolest oli artikkel värskendav 🙂

 • Aitäh, Vello, arvamuse eest! See on õige, et pendel on teise seina põrutatud. Võin öelda, et see on mõnes mõttes täiesti taotluslik, sest ma lihtsalt ei usu, et pisiremont kuhugi viiks.

  Kas ettekujutus iseorganiseeruvast 200 töötajaga ettevõttest on soovunelm? Ma arvan, et ei ole. Pidasin silmas eelkõige iseorganiseerumist koolituse vallas. See ei pruugi olla ühtmoodi kõigis ettevõtetes, kuid olen midagi taolist ise reaalelus kogenud. 200+ suurusega ettevõtte erinevates üksustes töötavad inimesed, kel olid sarnased tööalased küsimused ja probleemid, said suurepäraselt organiseeritud koolitusi, mis pidasid silmas just nende konkreetseid vajadusi. Ilma koolitusjuhi vähimagi osaluseta, sest seda polnud lihtsalt tarvis. Mis seal salata, mõne üksuse juhis tekitas selline “isetegevus” probleeme. Mis mõttes ise teevad? Kellega on kooskõlastatud? Mis on tulemused? Jne pisibürokraadi tähtis mula. Aga toimib, usu mind, toimib selline asi!

 • Vello Ojamaa

  Mina näen ettevõtet kui tervikult toimivat orkestrit. Millel on oma eesmärk, loogiline algus ja lõpp. Ei ole mõtet seda tervikut hajutada nn eraldi vaadeteks näiteks “Kvaliteedi-, Personali- jne.. juhtimissüsteemideks. Selline lähenemine hägustab alati asja ja eraldiseisvalt vaadelduna ei anna neist ükski terviku toimimisele mingitki lisaväärtust 🙁 Siit ka juhtide leige suhtumine neisse. Juhilt nõutakse ju õhtuks päris tulemit ja seda ressursidega mis tal hetkel on. Minu küsimus “Kas ettekujutus iseorganiseeruvast 200 töötajaga ettevõttest on soovunelm?” jääb endiselt õhku.

 • Sellele küsimusele ilmselt ühest ja universaalset vastust ilmselt pole ja vist ei saagi olema, sest iga organisatsioon on mingis mõttes universaalne. Küll väidan ma aga seda, et liikumine detsentraliseerimise ja iseorganiseerumise poole on seda paratamatum, mida suurem on määramatus ja mida suurem on teadmusrikka töö osatähtsus. Loomulikult on see natuke pikem protsess, mitte nii, et täna on meil tsentraliseeritud hierarhia, homme täielik iseorganiseerumine. Pigem hakkavad iseorganiseerumise elemendid lisanduma ja esile kerkima järk-järgult. Ma näen, et inimeste koolituse ja arenemisega seotu on just see valdkond, kus iseorganiseerumine saaks tulla üsna loomulikult.

  Ma nõustun, et terviku jagamine tükkideks hajutab tervikpilti. Aga see on see viis, kuidas me kaua aega oleme organisatsioone käsitlenud. Lammutame terviku tükkideks, et oleks arusaadavam, nokitseme ühe või teise tüki kallal ja loodame, et see nokitsemine mõjub organisatsioonile tervikuna positiivselt. Aga ilma süsteemse tervikpildita seda tavaliselt ei juhtu. Seega märkus on iseenesest äärmiselt õige – me ei peaks vaatlema koolitust muudest tegevustest eraldi, vaid ikka tervikpildis.

 • Koolitaja

  Kas koolitus on eraldi toimuv sündmus? Alguse ja l?puga, ajakava ja tagasiside ankeetidega. Kui jah, siis on toimiv tava ju hea küll. Kui organisatsioon ja/või juht taotleb integreeritud tööalaste jm kompetentside ühte jalga käivat ( org+ inimeste) arengut, siis t?esti peaks meetodeid ja süsteeme ümber mõtestama. Kas pole ikka valdav osa meetodeid formaalhariduse menüüst pärit?

 • Tõepoolest, kui võtta koolitust kui eraldiseisvat sündmust oma alguse, lõpu, ajakava ja tagasiside ankeediga, siis võib juurelda selle üle, mida teha paremini juba tuntud kontekstis. Tegelikult, pagana hästi sõnastatud, inimeste areng ei tohiks olla ega saa olla alguse ja lõpuga sündmuste jada – isegi, kui see on loogilises seoses eelmise ja järgneva eraldi toimuva sündmusega.

 • Koolitaja

  Iseorganiseeruv on iga väikeettev?tja, mis muudab inimesed mitte-ettev?tlikeks organisatsioonis? Et sellele vastus ja lahendus leida, on t?esti m?tet teadmisi ja kogemusi reflekteerida, täiendada ja kasutama ?ppida. Et orkester mängida saaks, on k?igil vaja nooti tunda, rütmi tunnetada ja ühes helistikus püsida. Ehk Personalitöö, koolitused v?iks nimetada koosk?lastamiseks. K?laks hästi, kui asutuses oleks koostöö juht ja arendajad personaliosakonna asemel asemel või kõrval.

 • Vello Ojamaa

  Iseorganiseeruv õppimine kui selline on tänane paratamatus. Kinnitan, et valides meeskonda uusi töötajaid on tihti kõige kaalukamaks valikukriteeriumiks kas inimene on võimeline iseseisvalt ennast täiendama. Kas ta on valmis ise muutuma? Kas on valmis tekkinud raskusi mänguliselt ületama? Kas töö saab fan olla? Kõrgkoolide poolt väljastatud tõendid (diplomid) ei garanteeri, et tegu on just sellise inimesega. Pigem kohtab nende hulgas rohkesti inimesi kes on omandanud õpitud abituse. A’la koolitage mind ja ma veel näitan teile :-). Samas uurides kandidaadilt kui suure linna on Ta näiteks SimCitys ehitanud? Tuleb vastuseks umbes selline suhtumise, et mänge ei mängita, sest ollakse ju täiskasvanud! !! Aga seda oskust ma tööandjana ainult eeldangi mis mängides tekib! Ma ei vaja ammu enam neid “täiskasvanuid” kes soovivad elukestvalt koolis käia. Rõhutan siinkohal koolis(koolitustel) käimist, mitte õppmist. Organisatsioon vajab oma elus püsimiseks ja edasi arenemiseks, et oleks sooritatud kindlad tööd (protsessid). Igal protsessil peab olema peremees ja lokaalse optimeerimise vältimiseks peab olema keegi kes need enamuses üksteisega vastuolus olevad tegevused omavahel ka tasakaalustaks. Seega taandub kõik inimestele. Naljakas on veel see, et laialt on levinud arvamus nagu saaks võimu (eesvedamist-tagantlükkamist) delegeerida. Kahjuks ei saa. Võimu saab ainult võtta. Seega “suur ülemus” saab ainult vahepeal tekkinud “väikeseid” ära tunda ja need legaliseerida 🙂 Kuna see kõikjal ei toimi on tulemuseks paljudes suuremates kollektiivides tekkinud naljakas olukord kus organisatsioonikaart ja tegelik jõudude vahekord lihtsalt ei kattu. Siit ka nn “soojad kohad” ehk ülesanded mis vajavad organisatsioonis lahendamist, kuid on mehitatud inimestega kes “nooti” ei tunne ja selle varjamiseks imiteerivad mängimist. Uskuge mind nad on selles väga leidlikud. Eks igaüks oskab oma silmaringist rohkem kui kaks näidet tuua. Vahet ei ole, iseorganiseeruv on minu kogemuste alusel kuni kuue liikmeline ühise eesmärgi poole liikuv vennaskond. Seda ka seniks kuni tekib suur raha mida jagama on vaja hakata. Siinkohal on heaks näiteks alustavad muusikute pundid ja erinevad “ideefirmad”. Eraldi personalitööga tegelevast töötajast on ainult siis kasu, kui inimene kes sellega tegeleb saab ettevõtte kui terviku vajadustest reaalselt aru. Vastasel korral on oht muutuda ametühingu liidriks või kes teab veel milleks. Samas kinnitan, et kõik töötajad olenemata ametist ootavad koolitusi mis neid konkreetselt kõnetaks. See tähendab aitaks neid nede igapäevaste tööülesannete lahendamisel. Seega ei ole mõtet neile akadeemilist mulli ajama minna 🙂 Selle vajaduse lahendamine eeldab aga jällegi proffesionaalset personalijuhtimissüsteemi olemasolu 🙂 Kokkuvõtteks: Uus aeg nõuab mängulisi iseõpivõimelisi meeskonna liikmeid ja kuhugi ei ole kadunud vajadus ka personalijuhtimissüsteemi järg.

 • Vello, väga asjalikud mõtted, mida lihtsalt tuleks edasi arendada.
  “Iseorganiseeruv õppimine kui selline on tänane paratamatus.” – kirjutan kahe käega alla! Sisuliselt minu pikk jutt ühe lausega ära öeldud.

  Teiseks mäng ja mängimine. Mul on väga hea meel, et see õppimise kontekstis jutuks tuli. Kirjutan nimelt Directorisse hetkel artiklit mängimise olulisusest ja sellest, et mäng on tegelikult palju enam kui lihtsalt meelelahutus. Kuna mäng haarab meeled kaasa, kinnistab see õpitut palju sügavamalt, kui lihtsalt kuulmine või nägemine. Paraku tundub meile tihti, et mäng on “tõsise” vastandsõna. Ei ole, mäng paneb igasugustele innovatsiooniprogrammidele pika puuga just sellepärast, et see on mäng. Kunagi sellest kõigest pikemalt.

 • Koolitaja

  Ammendav kokkuvõte vaegustest, mis elukestva õppe normiks muutmine tekitanud. On organisatsioone, kus koolitustele läkitatakse l?busalt, mis on mesimagus ajutine ulualune neile, kes CVd hakkavad “ära teenima” või haipima. Personalitöötajad ja -keskused löövad ju kahte lehte CVd, kus on v?i ei ole viimase viie aasta läbitud koolituste pikka nimekirja. Proovigu keegi näidata viieaastast pausi ilma juhtivate koolitusfirmade ja -teemade loeteluta. Kas isetegemise ja enesejuhtimise kogemus/v?ime kajastub CVs erksalt? Pigem jätavad soliidse jälje konverentsid, kus mälestusväärsemad hetked olid kohvipausid. “Et koolitus neid kõnetaks” on kümnesse. Koolitus ja personaliarendus toovad tulu just neile, kes kirglikult oma protsessi niikuinii valdavad ja vajavad auru juurde või vaatevälja laiendamist.

 • Vello Ojamaa

  Tegelikult on tegevjuhtidest ja personaliotsingu firmadest suisa kahju. Kooli diplom ja CV ei anna ju enam ammu infot potentsiaalse kandidaadi sobivusest. Pigem vastupidi, juhindudes ainult neist on tagatud ametikohtade täitmine suhteliselt igavate, prgmaatiliste ja liialt ettevaatlike karjeristidega. Ka juhid kes tõesti soovivad head meeskonda koostada peavad arvestama tavatust suurema enda poolt tekitatud kaadrivoolavusega. Vastasel juhul jäädaksegi “mutta” 🙁 Kui keegi oskaks koostada testi mis selekteeriks välja tänastele nõuetele vastava töötaja, oleks see suureks abiks. Kas see ka võimalik on? Ei tea. Kui on, siis peaks seda kindlasti peegeldama ka potentsiaalsetele töövõtjatele, õppuritele jne, et nad teaks millises suunas ennast arendada. Peale seda võib eeldada, et mõnekümmne aasta pärast jõuaks see teadmus hardidusmaastikule.

 • Ants Viilup

  Tark jutt. Filosoof Enn Kasaku sõnasuses „tark jutt“ tähendab, et
  öeldud on seda, mida isegi arvan. See artikkel on üks harvadest,
  millega on võimatu mitte nõustuda. Sisutihe, selline mitmekihiline, milles esitatut pole ühekordse lugemise järel mõtet kommenteerima hakata. Ülihead on teisedki nö. ühe mõtte artiklid, nagu …lugusid Leninist ja Talendikõrb… Jagan ka seisukohta, et kensiliku majandusmudeli kiitmist saab võrrelda sireenide lauluga Odüsseuse eksirännakutel. Kaldakaljusse põrutamine on üsna kindel, kui mõttelaadi ei muudeta. Andku majandusinimesed mulle andeks, aga paljudel majandusteadlastel on teadusega sama vähe sidet kui astroloogidel. Protsesside ennustamisel tunduvad küll astroloogid vahest isegi veidi täpsemad olema.

  Juhtimisteooriate koha pealt olen täielik võhik, aga koolituse teemal julgen midagi arvata. Täiendavaid ideid? Toote artiklis kümme põhjust vastusena miks koolitus halvasti toimib. Lugesin seda teksti ja märkasin, et esitatud
  põhjuste selgelt jälgitavad põhjused on kõik meie haridussüsteemis. Sellesama hariduse kasvandikud oleme ju meie ise! Sealt on hariduse (loe: mõtlemise alused) saanud nii juhid kui ka alluvad. Seega ühiskonna arusaamde muutmiseks kulub kümneid aastaid. Ehk läheks küsimuse „miks“ esitamisega veel sügavamale? Võib-olla miksidele veel parema vastuse annavad siiski psühholoogia, pedagoogika ja pedagoogiline psühholoogia?
  Aktiivsed noored küsisid prof. Ülo Vooglaiult ühe kohtumise lõpus,
  et mida peaks õppima või teadma, et suuta Eestit ja maailma
  paremaks muuta. Professor vastas, et ilma psühholoogia aluseid
  tundmata ei ole võimalik muutusi läbi viia. Tuleb vist nõustuda,
  et näiteks „koolitamine“, „juhtimine“, „majandusmudel“ jmt. on
  pigem subjektiivsed, kui objektiivsed kategooriad.

  Kommentaator Velloga tuleks selles osas nõustuda, et
  „Seega taandub kõik inimestele.“ Teisalt on raske nõustuda
  Vello ja Koolitaja väidetega: „…kõik töötajad, olenemata
  ametist, ootavad koolitusi, mis neid konkreetselt kõnetaks. See
  tähendab, aitaks neid nende igapäevaste tööülesannete
  lahendamisel. Seega ei ole mõtet neile akadeemilist mulli ajama
  minna :-)“. Siin avaldub mitu paradoksi. Koolitus, mis töötajat
  konkreetselt kõnetaks? Siit loen välja, et soovitakse teadmisi
  „kuidas teha?“. Selles minu arvates oligi Veigo artikli
  põhisõnum, et sellised ettevõttele väljastpoolt
  tehtud koolitused, kus seletatakse „kuidas
  teha?“
  on äärmiselt madala kasuteguriga. Selliseks õppeks peab ettevõtte
  juhtkond oma töötajaid ise motiveerima
  (vt. peatükk Pöörame arenguprogrammid ümber?).

  Akadeemilise mulli ajamise koha pealt olen samuti veidi eriarvamusel. Oskused ja mõtlemisvõime baseeruvad ju ainuüksi „miks teha?“
  õppel. Väites on ilmselt mõeldud neid elukaugeid lektoreid, kes
  akadeemiliste seinte vahelt väljuvad vaid enese arvamiste ja
  uskumuste esitlemiseks. Samasse patta ei saa panna alusteadmiste
  omandamist, mida peaks saama just akadeemiliste seinte vahel. Aga
  seal on praegu paljudel juhtudel, eriti insenerierialadel, mindud
  kaasa tööandjate survel jaburusega, et ülikool püüab anda
  ettevõtjatele „valmis spetsialiste“. Seda on absoluutselt
  võimatu täita ja seega on lubamatu järeleandmine ülikoolide
  poolt. Spetsialisti ettevalmistamine, koos õppekava kohandamisega,
  kestab ca kümme aastat. Ei ole võimalik ette näha, milliste
  erioskustega spetsialisti vajatakse nii pika aja pärast. Ka seda
  teemat käsitleb Veigo oma artikli mitmes kohas ja viimases peatükis
  võtab selle üsna ilmekalt kokku.

  Siinkohal on paslik lõpetuseks juhtida tähelepanu ühele inimeste, kummalisel kombel ka ettevõtjate seas laialt levinud väärarusaamale. Tuleb mõista, et ülikoolid ei ole torud, kus ühest otsast antakse sisse „viielised“, „neljalised“ ja „kolmelised“ gümnaasiumilõpetanud ning
  teisest otsast tulevad „viielised“ loovinsenerid ja -arstid. Ülikoolide lõpetanud on samuti „viielised“, „neljalised“ ja „kolmelised“.

 • Öeldakse jah, et hariduses on valesti ainult kaks asja – see, mida õpetatakse ja see, kuidas õpetatakse. Aga see on juba suur ja eraldi teema.